tel.png

+66 2098 3000
+66 2098 3035
+668 1833 4242

Email : kornkamol@trisrating.com

ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน

          บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้สมัครงาน (“ท่าน”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.”) รวมถึงฉบับที่จะปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศอื่น ๆ ภายใต้ พ.ร.บ. ดังกล่าว บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ดังนี้

          1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
          บริษัททำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานกับบริษัท

          2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
               2.1 บริษัทเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลดังนี้
                    2.1.1 การได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรง
                    2.1.2 การได้รับข้อมูลจากเว็บไซต์รับสมัครงาน, ตัวแทนจัดหางาน หรือพนักงานของบริษัท
               2.2 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย เช่น
                    2.2.1 ข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ-นามสกุล, ข้อมูลในบัตรประชาชน, ข้อมูลในทะเบียนบ้าน, ประวัติการศึกษา,
ประวัติการทำงาน, ข้อมูลสุขภาพ, ภาพถ่าย, ลายมือชื่อ
                    2.2.2 ข้อมูลการติดต่อ: ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล
                    2.1.3 การได้รับข้อมูลจากกล้องวงจรปิดของบริษัท

          3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
          ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ บริษัทได้ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานทางกฎหมาย ได้แก่
               3.1 ฐานความยินยอม (Consent)
               3.2 ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate interest)

          4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
          บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่น ดังนี้
               4.1 สถาบันการศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูลการศึกษาที่ท่านให้ไว้กับบริษัท
               4.2 บุคคลภายนอกที่ดำเนินการตรวจสอบประวัติ เช่น หน่วยงานตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
               4.3 บุคคลอ้างอิง

          5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
          บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นทางกฎหมาย บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้นี้

          6. การส่งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
          บริษัทไม่มีการส่งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

          7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
          ท่านสามารถใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังนี้
               7.1 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access): ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่านได้
               7.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification): ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องโดยทำให้เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
               7.3 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure): ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ตามที่กฎหมายกำหนด
               7.4 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด
               7.5 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมไปยังตัวท่านเองหรือผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นได้เฉพาะในกรณีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัทโดยตรง และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้กระทำโดยอาศัยความยินยอมของท่าน
               7.6 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object): ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

          ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยดาวน์โหลดแบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากเว็บไซต์ของบริษัท และส่งแบบคำขอใช้สิทธิที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ตามรายละเอียด การติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็ว ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับแบบคำขอใช้สิทธิดังกล่าว

          8. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
          บริษัทจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่หรือโดยมิชอบ และจะทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็น หรือเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

          9. ความรับผิดชอบของบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
          บริษัทได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดในการให้เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

          10. การปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน
          บริษัทอาจดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขประกาศที่กำหนดนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยท่านสามารถติดตามประกาศฉบับปัจจุบันของบริษัทได้ที่ www.trisrating.com

          11. การติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
          ท่านสามารถติดต่อบริษัทเพื่อร้องเรียนหรือสอบถามเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งการขอใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ดังนี้

 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ: บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้อง 1-4 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หมายเลขโทรศัพท์: 0 2098 3037
อีเมล: dpo@trisrating.com

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565