tel.png

+66 2098 3000
+66 2098 3035
+668 1833 4242

Email : kornkamol@trisrating.com

ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท

 

          บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท (“ท่าน”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.”) รวมถึงฉบับที่จะปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศอื่น ๆ ภายใต้ พ.ร.บ. ดังกล่าว บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

          1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
          บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัท https://www.trisrating.com/ โดยเว็บไซต์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดอันดับเครดิต ความเห็นและมุมมองของบริษัทต่อสภาวะเศรษฐกิจภาคธุรกิจ และสถานะเครดิตของผู้ออกตราสาร รวมถึงกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองหรือให้ความรู้วิชาการต่อสาธารณะ บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวม เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการใช้เว็บไซต์ อาชีพของผู้ใช้เว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของบริษัท ต่อความต้องการของผู้รับบริการให้ดียิ่งขึ้น และตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้งานเว็บไซต์ให้มากยิ่งขึ้น

          หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ตามประกาศนี้

          2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
          บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยผ่านการขอความยินยอมจากท่านทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่กฎหมายให้อำนาจไว้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 หรือ มาตรา 26 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเท่าที่จำเป็น ประกอบด้วยข้อมูลหลัก ๆ ดังนี้
               2.1 ชื่อ-นามสกุล
               2.2 อาชีพและชื่อบริษัทที่ท่านทำงาน
               2.3 อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
               2.4 ข้อมูลอุปกรณ์ หรือเครื่องมือ เช่น IP Address, MAC Address, Cookie ID
               2.5 ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
     กรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่แจ้งนี้ ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบางส่วนที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้

          3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
     การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการดำเนินการบนฐานทางกฎหมาย ได้แก่ ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (legitimate interest) และบริษัทจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่ได้รับ “ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” เว้นแต่เป็นการประมวลผลตามมาตรา 24 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

          4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
          บริษัทจะไม่ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล หรือเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นภายนอกบริษัทก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่เป็นข้อมูลของท่านที่เก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 หรือมาตรา 26 ในกรณีที่บริษัทใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องขอความยินยอม บริษัทจะบันทึกการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นหนังสือ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์

          5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
          บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นทางกฎหมาย บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้นี้

          6. การส่งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
          บริษัทไม่มีการส่งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

          7. การใช้คุกกี้
          บริษัทเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ของบริษัท หรือบนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของบริษัท และให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการของบริษัท ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทให้ตรงกับ ความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ โดย [คลิกที่นี่]

          8. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
          ท่านสามารถใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังนี้
               8.1 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access): ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่านได้
               8.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification): ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องโดยทำให้เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
               8.3 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure): ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ตามที่กฎหมายกำหนด
               8.4 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด
               8.5 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object): ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

     ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยดาวน์โหลดแบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากเว็บไซต์ของบริษัท และส่งแบบคำขอใช้สิทธิที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ตามรายละเอียด การติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็ว ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับแบบคำขอใช้สิทธิดังกล่าว


          9. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
          บริษัทจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่หรือโดยมิชอบ และจะทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็น หรือเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

          10. ความรับผิดชอบของบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
          บริษัทได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดในการให้เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

          11. การปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท
          บริษัทอาจดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขประกาศที่กำหนดนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยท่านสามารถติดตามประกาศฉบับปัจจุบันของบริษัทได้ที่ www.trisrating.com

          12. การติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
          ท่านสามารถติดต่อบริษัทเพื่อร้องเรียนหรือสอบถามเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งการขอใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ดังนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ: บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้อง 1-4 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หมายเลขโทรศัพท์: 0 2098 3037
อีเมล: dpo@trisrating.com

เมื่อท่านได้ตกลงยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทจะถือว่าท่านยอมรับว่าการใช้บริการใด ๆ ของบริษัท ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมด และการตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์


ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565